luty 2013

Nadszedł nowy, 2013 rok. Każdy z nas wiąże z nim inne oczekiwania, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Co jednak nowy rok oznacza dla pracowników zespołów związanych z funduszami europejskimi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – oznacza zbliżające się wielkimi krokami zakończenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego głównym celem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

 

Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 67,89% całości wydatków ze środków unijnych. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,4 mld euro.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla projektów z województwa śląskiego o wartości poniżej 25 mln euro dotyczących następujących osi priorytetowych:

Oś priorytetowa 1 - Gospodarka wodno-ściekowa

Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Mija już pięć lat wdrażania POIiŚ i wreszcie widać jego efekty, a jest ich nie mało, więc warto się nimi pochwalić. Fakty są następujące – WFOŚiGW w Katowicach, pełniąc rolę Instytucji Wdrażającej, podpisał umowy z 14 beneficjentami na terenie naszego województwa. 13 projektów zostało wyłonionych w procedurze konkursowej, a jednemu przyznano dofinansowanie jako projektowi indywidualnemu. Dziesięć przedsięwzięć dotyczy zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową, a cztery projekty związane są z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi. 

Za ponad 389 mln zł unijnej dotacji budujemy 300 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej, 56 przepompowni, 1 nowoczesną oczyszczalnię ścieków, dwa zakłady zagospodarowania odpadów, kompostownię w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym oraz rewitalizujemy staw Kalina w Gminie Świętochłowice. Łączna wartość wszystkich inwestycji przekracza kwotę 654 mln zł. Bez unijnych dotacji inwestycje na tak ogromną skalę byłyby niemożliwe. Beneficjentami unijnego wsparcia są następujące podmioty:

1. Gmina Kłobuck realizująca zadanie pn: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej":

 • Koszt całkowity projektu 56.169.012,21 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 43.114.351,08 zł
 • Kwota dofinansowania 36.647.198,41
 • Środki wypłacone: 28.643.198,12
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 38,96 km (co stanowi 97,40%).

2. Gmina Buczkowice - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice":

 • Koszt całkowity: 33.280.125,04
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 25.093.403,05
 • Kwota dofinansowania 21.329.392,59
 • Środki wypłacone: 20.028.561,96
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 58,76 km (co stanowi 98,24%).

3. Gmina Wisła - "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III":

 • Koszt całkowity projektu 24.058.174,40 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 18.481.489,57 zł
 • Kwota dofinansowania 15.709.266,14 zł
 • Środki wypłacone: 14.669.756,29
 • Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 20,25 km (co stanowi 95,12%)
 • Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej 6,27 km ( co stanowi 100%)
 • Długość wybudowanego wodociągu 13,17 km ( co stanowi 100%).

4. Gmina Jasienica – zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę tradycyjnego systemu kanalizacji sanitarnej z rurociągami grawitacyjnymi, pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi. Projekt podzielony jest na dwa zadania:

• „Budowa pompowni głównej i kolektora tłocznego Międzyrzecze Dolne-Mazańcowice”

• „Zlewnia rzeki Jasieniczanki, budowa kanalizacji sanitarnej”

Projekt obejmuje sołectwa: Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne oraz Jasienica. Łączna długość budowanej kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 42,75 km.

Koszt całkowity projektu – 66.434.340,37 zł.

Kwota dofinansowania – 35.333.203,47 zł.

 • wykonano 20,78 km (tj. 48,61%) kanalizacji sanitarnej, oraz 2 pompownie ścieków,
 • wypłacone środki: 12.486.798,85 zł.

5. Gmina Poczesna – przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 27 km, w tym kanalizację grawitacyjną i tłoczną oraz pięć przepompowni ścieków.

Koszt całkowity projektu –34.314.372,50 zł.

Kwota dofinansowania – 19.726.321,46 zł.

Dotychczas wykonano:

 • 10,39 km (tj. 37,96%) kanalizacji sanitarnej
 • wypłacone środki: 3.964.320,51 zł.

Prace realizowane są w miejscowościach Wrzosowa, Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia i Sobuczyna.

6. Gmina Myszków – zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i tłocznej o długości 6,75 km, 371 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji, 7 przepompowni ścieków, 0,96 km kanalizacji deszczowej i 1 separator substancji ropopochodnych.

Koszt całkowity projektu –16.308.156,00 zł.

Kwota dofinansowania – 9.258.492,79 zł.

 • wykonano 6,64 km (tj. 98,37 %) kanalizacji sanitarnej, 0,97 km kanalizacji deszczowej, 7 szt. pompowni ścieków, 1 separator z osadnikiem i 379 szt. przyłączy
 • wypłacone środki: 3.706.702,40.

7. Gmina Konopiska – projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 58,34 km, w tym 42,74 km kanalizacji grawitacyjnej i 15,60 km kanalizacji tłocznej oraz 25 przepompowni ścieków.

Koszt całkowity projektu – 46.118.909,80 zł.

Kwota dofinansowania – 28.874.818,31 zł.

 • wykonano 33,39 km (tj. 57,24 %) kanalizacji sanitarnej
 • wypłacone środki: 16.142.951,04 zł.

8. Gmina Jaworze – realizuje zadanie pn:”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”, której celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej obejmującej budowę 38.04 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz osiągnięcie zgodności prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bielsko-Biała – Wapienica z wymaganiami prawa polskiego i unijnego, w tym z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Koszt całkowity projektu – 35.738.035,69 zł.

Kwota dofinansowania – 25.781.240,26 zł.

 • wykonano 25,29 km (tj. 67,63 %) kanalizacji sanitarnej
 • wypłacone środki: 12.727.660,34 zł.

9. Gmina Wojkowice – realizuje inwestycję w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej o długości 6,1 km oraz 4,7 km kanalizacji deszczowej. W wyniku prowadzonego przedsięwzięcia nastąpi uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez całkowity rozdział ścieków sanitarnych od wód opadowych i roztopowych.

Koszt całkowity projektu – 19.326.672,15 zł.

Kwota dofinansowania – 9.525.660,72 zł.

 • wykonano 3,52km (tj.57,58 %) kanalizacji sanitarnej
 • wypłacone środki: 3.704.116,51 zł.

10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych realizuje zadanie budowy kanalizacji sanitarnej o długości 20 km oraz przebudowuje i rozbudowuje oczyszczalnię ścieków komunalnych „Wschód” w Łaziskach Górnych.

Zakres rzeczowy projektu podzielony został na cztery zadania. Dotychczas zakończono dwa zadania obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 16 km, gdzie przyłączonych zostało ponad 300 budynków.

Koszt całkowity projektu – 80.618.686,00 zł.

Kwota dofinansowania – 49.832.920,77 zł.

 • wykonano 16,21km (tj.81,03 %) kanalizacji sanitarnej
 • wypłacone środki: 19.784.193,53 zł.

11. Gmina Świętochłowice – projekt dotyczy oczyszczenia i zabezpieczenia przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacji terenu przyległego. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Priorytetu II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Koszt całkowity projektu – 51.776.311,40 zł.

Kwota dofinansowania – 44.009.864,69 zł.

12. Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej – budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Bielska-Białej i gmin powiatu belskiego.

Realizacja projektu umożliwiła wybudowanie nowoczesnego zakładu, który w kompleksowy sposób zagospodarowuje odpady od mieszkańców Bielska-Białej i gmin: Bestwina, Kozy ,Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Czechowice-Dziedzice. Obszar ten zamieszkuje ok. 270 tys. Mieszkańców.

Koszt całkowity projektu – 89.425.892,69 zł.

Kwota dofinansowania – 52.267.360,84 zł.

Wypłacone środki: 48.083.946,72 zł.

13. Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu – budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu.

Dzięki realizacji projektu znacznemu zmniejszeniu ulegnie zanieczyszczenie wód podziemnych oraz spełnione zostaną wymogi w zakresie zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów a także odpadów deponowanych na składowisku, w tym ulegających biodegradacji. 

Koszt całkowity projektu – 89.000.000,00 zł.

Kwota dofinansowania – 44.185.852,42 zł.

Wypłacone środki: 13.371.363,95 zł.

14. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów dla subregionu północnego województwa śląskiego.

W ramach projektu realizowane są trzy zadania inwestycyjne:

 • Budowa zakładu kompostowego w technologii zamkniętej
 • Zamknięcie techniczne kwatery składowej nr I
 • Budowa I etapu kwatery składowej nr II.

Koszt całkowity projektu – 54.468.722,07 zł.

Kwota dofinansowania – 17.840.788,26 zł.

Wypłacone środki: 7.251.278,31 zł.

Powyższe zestawienie realizowanych inwestycji, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dobitnie świadczy o skali inwestycji w regionie, których efektem są pozytywne zmiany w zakresie ochrony środowiska ściśle skorelowane z polepszeniem warunków życia mieszkańców. 

Pozyskanie środków wspólnotowych w tak dużej skali wymagało zaangażowania wielu osób, długotrwałych przygotowań, precyzyjnego planowania i projektowania inwestycji z uwzględnieniem długofalowych skutków realizowanych projektów. Nadchodzący rok 2013 będzie dla wielu zadań rokiem zakończenia inwestycji. Nie jest to jeszcze czas na świętowanie sukcesu, sporo zostało wykonane, ale jeszcze ogrom pracy przed nami. Tym niemniej finisz jest blisko. Z perspektywy dnia dzisiejszego można już teraz powiedzieć, że dzięki unijnemu wsparciu zyskali przede wszystkim mieszkańcy regionu śląskiego a także nasze środowisko. 

 

Dariusz Šustik

Zespół Funduszy Europejskich

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.