7 lipca 2014 r. Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz