20 marca 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.16)

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.16) zawiera następujące zmiany:

 

1. Dostosowanie dokumentu do zmienionej wersji POIiŚ (wersja 4.0), zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej C(2014)354 z 27 stycznia 2014 r. przewidującej między innymi:

  • zwiększenie stopy dofinansowania w priorytecie VII. (obejmującego m.in. sektor kolejowy i sektor transportu publicznego) do poziomu 80 proc.;
  • przeniesienie środków UE z Priorytetów pomocy technicznej (XIV. oraz XV.) na Priorytety VI. (sektor drogowy), VII. (dotyczy transportu publicznego) i XIII. (sektor szkolnictwa wyższego) w wysokości odpowiednio około 47 mln euro, 53 mln euro i 18 mln euro;
  • modyfikacje w zakresie wskaźników wykonania rzeczowego, w szczególności wartości docelowych;
  • aktualizację opisów poszczególnych Priorytetów;

2. Realokację środków UE pomiędzy działaniami w obrębie: 

  • priorytetu III., tj. przesunięcie z Działania 3.1 do Działania 3.2 (około 4 mln euro);
  • priorytetu IV., tj. przesunięcie z Działań  4.4 oraz 4.5 do Działania 4.2 (około 6,3 mln euro);
  • priorytetu V., tj. przesunięcie z Działań 5.2, 5.3 oraz 5.4 do Działania 5.1 (około 0,98 mln euro);
  • priorytetu VI., tj. przesunięcie z Działania 6.2 do Działania 6.1 (około 36 mln euro);
  • priorytetu XV., tj. przesunięcie z Działania 15.1 do Działania 15.2 i 15.3 (około 0,6 mln euro);

3. W Działaniu 9.3 (sektor energetyki) doprecyzowano zapisy, aby możliwe było udzielenie wsparcia na przygotowanie dokumentacji dla projektu systemowego przewidującego modernizację energetyczną budynków szkół artystycznych, który jest planowany do realizacji ze środków POIiŚ 2014-2020;

4. Odstąpiono od obowiązku tworzenia rezerwy na procedurę odwoławczą (wprowadzono jej fakultatywność);

5. Inne zmiany aktualizujące i doprecyzowujące.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami został opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne / Podstawowe dokumenty.