31 grudnia 2013 r. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło pięć wniosków:

 

 1. Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – Faza III”.
  Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie.
  Wartość całkowita projektu: 9 152 660,26 PLN,
  Wartość dofinansowania: 4 761 690,03 PLN.

 2. Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach”.
  Wnioskodawca: Katowickie Wodociągi S.A.
  Wartość całkowita projektu: 17 885 521,00 PLN,
  Wartość dofinansowania: 6 504 188,70 PLN.

 3. Nazwa projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy".
  Wnioskodawca: Gmina Kozy
  Wartość całkowita projektu: 18 359 969,45 PLN,
  Wartość dofinansowania: 10 238 283,77 PLN.

 4. Nazwa projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”.
  Wnioskodawca: Gmina Wilamowice,
  Wartość całkowita projektu: 4 670 026,87 PLN,
  Wartość dofinansowania: 2 810 176,53 PLN.

 5. Nazwa projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – etap II”.
  Wnioskodawca: Gmina Jaworze,
  Wartość całkowita projektu: 4 768 783,37 PLN,
  Wartość dofinansowania: 4 053 465,86 PLN.

Obecnie Zespół ds. oceny projektów w Wojewódzkim Funduszu dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym I stopnia. Ma na to 7 dni roboczych, ale termin ten może się przedłużyć w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień. Wyniki oceny zostaną przekazane do Ministerstwa Środowiska – Instytucji Pośredniczącej i stanowić będą podstawę do utworzenia Listy rankingowej obejmującej projekty z całego kraju. Wyniki oceny (liczba przyznanych projektowi punktów w ocenie merytorycznej I stopnia) decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.