16.08.2011

Informujemy, że w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji nowego brzmienia podrozdziału 6.4.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ (obowiązujących od 21 czerwca 2001 r.) oraz właściwej interpretacji zasady jawności wyrażonej w podrozdziale 5.5. pkt 4 lit. a ww. Wytycznych Instytucja Zarządzająca wydała:

29.06.2011

W dniu 22.06.2011 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/10-01-00 zawartej w dniu 11.01.2011 roku z Ministerstwem Środowiska bedącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

25.05.2011

W dniu 11.05.2011 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Ministerstwem Środowiska Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/11-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2011 o numerze WND-POIS.15-2/11-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktua i Środowisko 2007 - 2013 na realizację Projektu w maksymalnej wysokości dofinansowania 2 288 005,35 PLN, w tym na Działanie PO IiŚ 15.1 w wysokości 1 981 481,75 PLN i na Działanie PO IiŚ 15.2 w wysokości 306 523,60 PLN.

13.05.2011

Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, podpisał listy rankingowe dla projektów z konkursów 5/POIiŚ/2.1/01/2011 oraz 6/POIiŚ/2.2/01/2011.

04.05.2011

Uprzejmie informuję, że w toku wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stwierdziła, że w zakresie przygotowania i weryfikacji ocen oddziaływania na środowisko w projektach indywidualnych realizowanych w sektorze transportu, występują uchybienia w dokumentacji środowiskowej tych przedsięwzięć w dużej mierze wynikające ze stosowania wyłącznie kryteriów cenowych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia na przygotowanie ww. opracowań.

14.03.2011

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało nową wersję Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.mos.gov.pl/kategoria.pl/kategoria/2423_duzeprojekty/#Vademecum

Vademecum dużego projektu w ramach POIiŚ