29.03.2012

Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 do zapoznania się z poniższymi załącznikami, zawierającymi wykaz najistotniejszych zmian w odniesieniu do poprzednich konkursów w ramach działania 1.1 POIiŚ, wynikających ze zmienionych Kryteriów wyboru projektów oraz Regulaminu konkursu.

21.12.2011

Informujemy, że 1 grudnia 2011 r. Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Świętochłowice w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II – Gospodarka odpadami o ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich na realizację projektu "Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego”.

19.12.2011

W dniu 15.12.2011 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/11-01-00 zawartej w dniu 11.05.2011 roku z Ministerstwem Środowiska bedącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2011roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

16.11.2011

W imieniu Ministerstwa Środowiska zapraszamy na II edycję szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska oraz Wykonawcy - zobacz

06.09.2011

W dniu 02.09.2011 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/11-01-00 zawartej w dniu 11.05.2011 roku z Ministerstwem Środowiska bedącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I półroczu 2011roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

24.08.2011

9 sierpnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7).