07.03.2011

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ przedstawiła swoje stanowisko odnośnie naruszenia art. 47 pkt 7. polegającego na niezamieszczeniu w treści ogłoszenia przekazanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w świetle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia br. (KIO/KU 108/10) oraz uchwały z dnia 23 grudnia 2010 r.

07.03.2011

Informujemy, iż od 15 lutego br. obowiązują zaktualizowane Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

17.02.2011

14 lutego br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konkursie można było składać projekty z zakresu gospodarki odpadami (działanie 2.1) oraz przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych (działanie 2.2).

15.02.2011

3 lutego 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szeczgółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.5).

15.02.2011

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 marca 2011 r. Komisja Europejska, we współpracy ze STELLA Consulting i MWH, organizuje Sesję Informacyjną programu LIFE + w Polsce. Sesja informacyjna odbędzie się w Domu Technika NOT w Warszawie. Szczegółowe informacje umieszczone są w załączniku poniżej.

28.01.2011

W dniu 11.01.2011 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Ministerstwem Środowiska Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/10-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2010 o numerze WND-POIS.15-2/10-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktua i Środowisko 2007 - 2013 na realizację Projektu w maksymalnej wysokości 1 579 640,00 PLN, w tym na Działanie PO IiŚ15.1 w wysokości 1 415 590,00 PLN i na Działanie PO IiŚ 15.2 w wysokości 164 050,00 PLN.