lipiec 2014

Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii jest jednym z celów strategicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konsekwentnie realizowanym od początku jego istnienia. Fundusz w swojej ofercie ma instrumenty finansowe wspierające działania ograniczające energochłonność budynków, bo to właśnie budynki (a nie przemysł jak często myślimy) konsumują 40% energii zużywanej w skali całej Unii Europejskiej. Dofinansowaniem WFOŚiGW objęta jest budowa obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii przez jednostki sektora finansów publicznych, a także budowa obiektów energooszczędnych przez osoby fizyczne. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy w Polsce uruchomił, w 2011 roku, pilotażową linię kredytową przeznaczoną dla osób fizycznych, „Dom energooszczędny”. Na kredyty przeznaczona została kwota 2 mln złotych. Z tych środków, w przeciągu półtora roku (linię uruchomiono 01.07.2011 r. i funkcjonowała do 31.12.2012 r.) udzielono 24 kredyty na łączną kwotę ponad 1.760.000 zł. Wobec zainteresowania kredytobiorców Fundusz zdecydował o przedłużeniu linii na okres kolejnych dwóch lat. Od 01.01.2013 roku, wyłonione w przetargu, oddziały Banku Ochrony Środowiska w Katowicach i w Częstochowie, poprzez 14 swoich placówek w 9 miastach śląskich obsługują osoby fizyczne budujące nowe budynki spełniające kryteria domu energooszczędnego. Linia będzie funkcjonowała do końca 2014 roku, a do wykorzystania pozostało jeszcze niemal 2.270.000 zł z udostępnionych na ten okres 3 milionów złotych (dotychczas podpisanych zostało 7 umów na łączną kwotę ok. 730.000 zł).

Kto może ubiegać się o kredyt? 

O kredyt mogą się ubiegać osoby fizyczne, także prowadzące działalność gospodarczą, które planują budowę budynku energooszczędnego to znaczy takiego, który rocznie zużywa nie więcej niż 50 kWh energii na ogrzewanie, wentylację i chłodzenie jednego metra kwadratowego powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (wskaźnik energii końcowej EK). W bilansie energetycznym wykonywanym dla potrzeb kredytu nie należy uwzględniać energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wskaźnik energii końcowej musi wynikać ze świadectwa energetycznego budynku opracowanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (tj. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej) lub wpisaną na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw budownictwa. Świadectwo energetyczne budynku stanowi załącznik do wniosku kredytowego.

W banku, razem z wnioskiem kredytowym, należy przedłożyć również: 

  • dokumenty, uzgodnienia i pozwolenia zatwierdzające oraz uzgadniające zadanie inwestycyjne do realizacji (popularnie nazywane pozwoleniem na budowę) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późniejszymi zmianami),
  • kosztorys zadania,
  • harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wzoru wniosku kredytowego,
  • dokument potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania nieruchomości,
  • zaświadczenie o dochodach kredytobiorcy i poręczycieli.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą niezbędne będą również dokumenty związane z ubieganiem się o pomoc publiczną i oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, jeżeli wnioskodawca jest zobowiązany do ich wnoszenia.

Na co można uzyskać kredyt?

Składając wniosek kredytowy należy szczegółowo określić jakie wydatki zostaną pokryte uzyskanymi środkami. Zakres rzeczowy wniosku (to co będzie kupowane i montowane) musi wynikać z zatwierdzonego projektu budowlanego. Regulamin udzielania kredytu przewiduje pokrywanie następujących wydatków:

  • zakup i montaż: niekonwencjonalnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne), wymienników gruntowych, układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem min. 75% ciepła – do 90% nakładów inwestycyjnych brutto,
  • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania – do wysokości odpowiadającej wartości 500 zł na każdy kW zapotrzebowania na ciepło instalacji c.o., wynikającego z dokumentacji projektowej,
  • zakup i montaż materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek – do wysokości odpowiadającej wartości 50 zł na każdy m2 przegród budowlanych po odliczeniu powierzchni okien i drzwi,
  • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej – do wysokości odpowiadającej wartości 250 zł na każdy m2 stolarki okiennej i drzwiowej.

Całkowita wartość kredytu nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł. 

Podane powyżej wartości odnoszą się do kwot brutto (z podatkiem VAT). Dla osób fizycznych, dla których podatek VAT nie stanowi kosztu inwestycji, kwota kredytu zostanie pomniejszona o wysokość tego podatku. 

Jakie są warunki wypłaty pieniędzy i niezbędne zabezpieczenia?

Kredytowaniem mogą być objęte inwestycje realizowane na terenie województwa śląskiego, które zostaną zakończone nie później niż 18 miesięcy od daty podpisania umowy i udostępnienia środków. Umowa nie może być podpisana później niż do 31.12.2014 r. Z kredytu mogą być finansowane wyłącznie faktury wystawione po dacie złożenia wniosku kredytowego.

Wypłata kredytu odbywa się bezgotówkowo poprzez zapłaty faktur przedłożonych przez kredytobiorcę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę gotówki na wniosek kredytobiorcy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do wniosku kredytowego, lecz nie więcej niż do 75% kwoty kredytu i pod warunkiem rozliczania uruchomionych środków w terminie dwóch miesięcy od daty ich uruchomienia.

Bank dopuszcza kilka sposobów zabezpieczenia kredytu. W zależności od sytuacji finansowej kredytobiorcy zabezpieczenie kredytu może stanowić: poręczenie cywilne, blokada lokaty, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, weksel własny in blanco, hipoteka lub inna forma uzgodniona z bankiem.

Na jakich warunkach będą dokonywane spłaty zaciągniętego zobowiązania?

Kredyty udzielane są ze środków przekazanych bankowi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i dlatego warunki ich udzielania są preferencyjne. Oprocentowanie kredytu wynosi do 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%. W roku 2014 oprocentowanie kredytu wynosi 3,50%. Jednorazowa prowizja banku wynosi 1% od kwoty przyznanego kredytu. Odsetki są naliczane i płatne w okresach miesięcznych.

Szczegółowe warunki spłaty kredytu ustalane są przez bank na podstawie analizy finansowej wnioskodawcy i zadania. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 lat licząc od terminu zakończenia zadania. Okres ten obejmuje również okres ewentualnej karencji spłaty, która nie może być dłuższa niż 12 miesięcy od terminu zakończenia zadania. Kredyt nie podlega umorzeniu.

Środki finansowe WFOŚiGW są środkami publicznymi, dlatego osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kredyty są udzielane z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Wszyscy kredytobiorcy są natomiast zobowiązani do zachowania, przy wyborze wykonawców zadania i dostawców materiałów i urządzeń, zasad uczciwej konkurencji gwarantujących wykonanie inwestycji w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

 

Elżbieta Kisiel

Zespół Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi