wrzesień 2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 20 lat realizuje misję poprawy jakości środowiska w Województwie Śląskim. Jako wiodąca instytucja finansująca przedsięwzięcia proekologiczne w województwie wspiera wdrażanie regionalnej polityki środowiskowej obejmujące między innymi osiąganie standardów jakości środowiska wynikających z ustaleń akcesyjnych. Dyrektywa Wodna w swojej preambule mówi, że woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie.

Dyrektywa zobowiązuje do prowadzenia takiej polityki wodnej, która zapewni ludziom dostęp do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, umożliwiającej rozwój gospodarczy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu już lat wspomaga realizację inwestycji zgodnie z wytycznymi Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Ściekowej. Ustawowym celem realizowanej przez Fundusz pomocy finansowej jest wspieranie działań mających za zadanie m.in. ochronę zasobów wodnych oraz właściwą gospodarkę wodną. Od momentu powstania Fundusz wspiera projekty związane z budową i modernizacją sieci kanalizacji zbiorczych i oczyszczalni komunalnych zapewniających odpowiedni poziom oczyszczania ścieków. W pierwszej kolejności dofinansowywane są sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnie ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W przypadku gdy niemożliwa jest budowa kanalizacji, Fundusz wspiera realizowane przez gminy programy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jako alternatywne sposoby rozwiązania problemów związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej. Biorąc pod uwagę zmieniające się zapotrzebowanie środowiskowe Fundusz wspomaga preferencyjnym dofinansowaniem przedsięwzięcia związane z ochroną wód i gospodarką wodną zgodnie z priorytetami, które są corocznie aktualizowane.

Z zakresu ochrony wód Fundusz w roku bieżącym udziela dofinansowania na następujące zadania:

 1. Realizacja inwestycji zgodnych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków  Komunalnych. 
 2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej uzyskujących dofinansowanie ze środków zagranicznych. 
 3. Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000. 
 4. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000. 
 5. Budowa oczyszczalni przydomowych lub systemów odprowadzania ścieków. 
 6. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych lub bytowych i systemów odprowadzania ścieków. 
 7. Budowa i modernizacja obiektów gospodarki osadowej w zakresie przeróbki osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Z zakresu gospodarki wodnej Fundusz w roku bieżącym udziela dofinansowania na następujące zadania:

 1. Budowa lub modernizacja urządzeń monitorujących lub urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 
 2. Budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji w szczególności ujętych w „Programie małej retencji dla województwa śląskiego”. 
 3. Uzupełnienie w sprzęt przeciwpowodziowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej lub wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. 
 4. Udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek lub potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska. 
 5. Wsparcie inwestycji hydroenergetycznych mających istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
 6. Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, uzyskujących dofinansowanie ze środków zagranicznych. 
 7. Wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo-cementowych i ołowianych. 
 8. Wymiana zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występują znaczne straty wody. 
 9. Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych na obszarach wiejskich: 
  - budowa urządzeń wodociągowych na terenach, na których działają bądź są budowane sieci kanalizacji sanitarnej, 
  - budowa lub modernizacja urządzeń wodociągowych w przypadku niewłaściwej jakości wody do picia,
  - budowa lub modernizacja urządzeń w celu zapewnienia dostaw wody pitnej w przypadku niewystarczającej ilości wody. 
 10. Modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej w przypadku niewłaściwej jakości wody.

Długoterminowym celem środowiskowym Województwa Śląskiego w zakresie ochrony wód jest przywrócenie jakości wód powierzchniowych oraz ochrona wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania. Cel ten jest realizowany głównie przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków. 

W ciągu ostatnich 10 lat (w latach 2003 -2013) Fundusz przeznaczył niebagatelną kwotę 1,4 miliarda złotych na zadania związane wyłącznie z ochroną zasobów wodnych, których głównym celem jest ochrona wód dla przyszłych pokoleń oraz osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu wód, czyli stanu jak najmniej zakłóconego działalnością człowieka.

Tylko w ciągu ostatnich 10 lat (w latach 2003 -2013) przy wsparciu środków Funduszu wybudowano ponad 4 000 km sieci kanalizacji sanitarnej, 560 km sieci wodociągowej oraz wybudowano lub zmodernizowano 103 oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 481 279 m3/dobę. (Aby móc wyobrazić sobie powyższe wartości długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej stanowi odległość jak z Warszawy do bieguna północnego).

Biorąc pod uwagę różnego rodzaju uwarunkowania techniczne i ekonomiczne w okresie ostatnich 3 lat Fundusz dofinansował również budowę 279 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach gminnych programów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Najważniejsze inwestycje z zakresu ochrony zasobów wodnych realizowane przy udziale środków Funduszu:

 • Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim (budowa 125,6 km sieci kanalizacyjnej, 2623 podłączeń),
 • Gospodarka ściekowa w Tychach (budowa: 164,6 km kanalizacji sanitarnej, 104,4 km kanalizacji deszczowej oraz adaptacja 5,5 km istniejącej sieci na kanalizację sanitarną i 22,9 km na kanalizację deszczową, a także wykonanie 3300 szt. przyłączy kanalizacyjnych),
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej (modernizacja mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 24 973 m3/d),
 • Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego (budowa 42,7 km kanalizacji sanitarnej, 5 przepompowni ścieków, 550 podłączeń),
 • Zadanie 1b Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym - roboty budowlane w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków ( modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości 45 300 m3/d), 
 • Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I (budowa: 86 km kanalizacji sanitarnej z 2705 podłączeniami do budynków, 13 przepompowniami oraz budowa 4,6 km sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody o przepustowości 10 000 m3/d),
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III. Dz. 1. Budowa urządzeń kanalizacji san. Dz. 2. Uszczelnienie kanalizacji san. Dz. 3. Budowa urządzeń wodociągowych (budowa 25,6 km kanalizacji sanitarnej z 350 podłączeniami oraz sieci wodociągowej o długości 12 km z 150 przyłączami do budynków).

Wieloletnie działania Funduszu na rzec wspierania inwestycji w obszarze ochrony zasobów wodnych z pewnością przyczyniły się do poprawy stanu i jakości wód w naszym regionie oraz zbliżyły obszar Śląska do standardów Unii Europejskiej. 

 

Anna Jutka, Joanna Rokicka-Koza

Zespół Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej