opracowania – raporty – analizy ekspertów Funduszu

wrzesień 2013

Nasze zapotrzebowanie na energię rośnie w postępie geometrycznym podczas gdy zasoby kopalin, stanowiące jej nośnik, ulegają szybkiemu wyczerpaniu. Ceny nośników rosną a wraz z nimi koszty produkcji energii elektrycznej. Od czasu wybuchu kryzysu finansowego w Europie w 2008 r. minęło już kilka lat a ceny energii elektrycznej zaczynają odgrywać coraz większą rolę w kontekście podtrzymania wzrostu gospodarczego w poszczególnych państwach, a w dłuższej perspektywie decydują o konkurencyjności poszczególnych gospodarek. 

Czytaj więcej: Energetyczna rewolucja już jest w Polsce

wrzesień 2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 20 lat realizuje misję poprawy jakości środowiska w Województwie Śląskim. Jako wiodąca instytucja finansująca przedsięwzięcia proekologiczne w województwie wspiera wdrażanie regionalnej polityki środowiskowej obejmujące między innymi osiąganie standardów jakości środowiska wynikających z ustaleń akcesyjnych. Dyrektywa Wodna w swojej preambule mówi, że woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie.

Czytaj więcej: O dobry stan wód dla Śląska

wrzesień 2013

Od dłuższego czasu słowo ekologia stało się nieodłącznym elementem naszego słownika. Używamy go w bardzo szerokim kontekście znaczeniowym, często w sposób potoczny i nieprecyzyjny. Wywodzi się ono z języka greckiego i oznacza naukę o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmującą się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Termin ekologia wprowadził niemiecki ewolucjonista i biolog Ernst Haeckel w roku 1869 w celu określenia badań nad zwierzętami i ich relacjami z otaczającym światem nieorganicznym jak i organicznym, z naciskiem na interakcje z organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, z którymi wchodzą w kontakt.

Czytaj więcej: Ekologia po śląsku

luty 2013

Czy klimat się zmienia i jakie mogą być tego skutki? 

W opublikowanym ostatnio przez Europejską Agencję Środowiska raporcie „Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012” („Zmiany klimatu, ich skutki i podatność na nie w Europie 2012”) czytamy, że trzy niezależne rejestry średniej temperatury na świecie odnotowały w okresie pomiędzy rokiem 2002 i 2011 wzrost temperatury w zakresie od 0,77°C do 0,80°C w porównaniu do okresu sprzed epoki przemysłowej. W tym samym czasie średnia temperatura w Europie wzrosła o 1,3°C. Prognozy wskazują, że w skali globalnej średnia temperatura do 2100 roku wzrośnie o 1,1-6,4°C. W Europie przewidywany wzrost wyniesie 2,5°C do 4°C. 

Czytaj więcej: Eko-Wieści ze świata… Cykliczny przegląd artykułów prezentujących ciekawe informacje publikowane...

luty 2013

Znajdujące się wciąż na pierwszej pozycji listy obiektów stanowiących największe zagrożenie ekologiczne w województwie śląskim, składowisko odpadów niebezpiecznych pochodzących z Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” zasłużyło na nie przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze ze względu na zagrożenie jakie stanowi dla środowiska. Po drugie z uwagi na czas jaki dotąd poświęcono na likwidację tego zagrożenie. Po trzecie ze względu na ilość środków jakie do dnia dzisiejszego pochłonęła realizacja prowadzonych tam prac mających na celu likwidację zagrożeń dla środowiska.

Czytaj więcej: Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" - historia likwidacja największej bomby ekologicznej na...

luty 2013

Nadszedł nowy, 2013 rok. Każdy z nas wiąże z nim inne oczekiwania, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Co jednak nowy rok oznacza dla pracowników zespołów związanych z funduszami europejskimi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – oznacza zbliżające się wielkimi krokami zakończenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego głównym celem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 

Czytaj więcej: POIiŚ na finiszu – kilka uwag po 5 latach wdrażania programu

luty 2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 20 lat efektywnie i wytrwale realizuje misję poprawy jakości powietrza atmosferycznego w naszym województwie. Dokonuje tego poprzez udzielanie preferencyjnego dofinansowania podmiotom realizującym inwestycje, których zakres jest zbieżny z corocznie aktualizowaną „Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Czytaj więcej: O czyste powietrze dla Śląska

luty 2013

W Polsce zewidencjonowano do tej pory 9.249 zabytkowych parków o łącznym obszarze 50.354,65 ha. W województwie śląskim znajduje się 421 parków liczących 3.696,80 ha, co stanowi 4.55 % liczby i 7,34 % powierzchni ogólnej założeń parkowych w kraju. Porównując z innymi województwami zauważamy, że wyraźnie przodujemy w tym względzie wbrew ogólnie panującemu przekonaniu o niewielkim zazielenieniu Śląska.

Czytaj więcej: Pół miliona złotych z Funduszu na ratowanie zabytkowych parków w roku 2012