opracowania – raporty – analizy ekspertów Funduszu

marzec 2012

Programy rewitalizacji terenów poprzemysłowych są obecnie nieodłącznym elementem strategii rozwoju miast. Wykorzystanie tych obszarów stwarza bowiem możliwości ograniczenia zapotrzebowania przemysłu na tereny niezabudowane, których w śląskich miastach jest coraz mniej. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych przez podmioty gospodarcze jest jednak możliwe tylko w przypadku konkurencyjności tych terenów wobec innych lokalizacji, a konkurowanie terenów przekształconych antropogenicznie, wymagających adaptacji starych obiektów, często wyburzeń, a nawet rekultywacji terenu, z obszarami niezabudowanymi, przeznaczonymi pod nowe inwestycje, jest bardzo trudne. 

Czytaj więcej: Rewitalizacja terenów po zlikwidowanych bądź postawionych w stan likwidacji Zakładach...

marzec 2012

W poprzednich numerach „EKO-INFO” zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie biogazowni rolniczych oraz biomasy jako odnawialnego paliwa dla energetyki zawodowej. W bieżącym numerze zaprezentowane zostanie kolejne, tym razem możliwe do zabudowy przez każdego z beneficjentów Funduszu, źródło energii odnawialnej jakim są panele fotowoltaiczne (zwane też ogniwami słonecznymi).

Czytaj więcej: Ogniwa fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii elektrycznej

grudzień 2011

Popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków o płatność wynikają najczęściej z braku zachowania należytej staranności. Należy pamiętać, że ignorowane przez Beneficjenta drobiazgi, jak literówki, błędy liczbowe czy niewypełnione pola, wynikające najczęściej z pośpiechu, mogą spowodować konieczność złożenia korekty wniosku. Dlatego też nie należy przygotowywać wniosków na ostatnią chwilę, dobrze jest też przed złożeniem wniosku dać go do przeczytania i sprawdzenia drugiej osobie. 

Czytaj więcej: Wnioski o płatność dla inwestycji dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i...

grudzień 2011

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z budżetem sięgającym blisko 28 miliardów euro to największy program realizowany w historii Unii Europejskiej. Z tej kwoty prawie 5 miliardów euro zostanie przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska. Część z tych pieniędzy trafi również do subregionu północnego województwa śląskiego. Włodarze gmin z tego terenu wykazali się bardzo dużą skutecznością w pozyskiwaniu unijnych dotacji. Spośród trzynastu projektów nadzorowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działający jako Instytucja Wdrażająca dla projektów o wartości do 25 milionów euro, pięć jest realizowanych w północnej części województwa śląskiego. 

Czytaj więcej: Pięć szans na rozwój północnej części województwa śląskiego

grudzień 2011

Wojewódzki Fundusz w ramach dofinansowania (w formie pożyczki i dotacji) zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii zawarł w 2010 roku umowy na łączną kwotę ponad 80 mln zł, a każdego roku średnio 40 zadań wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych przez osoby prawne, uzyskuje dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Wśród tych zadań na szczególną uwagę, ze względu na zbieżność z tematem artykułu, zasługują trzy inwestycje:

Czytaj więcej: Biomasa jako alternatywne paliwo dla energetyki zawodowej

grudzień 2011

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska dysponuje środkami publicznymi. W dbałości o prawidłowe wydatkowanie tych środków oraz kierując się dyscypliną finansów publicznych, Fundusz zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia spłaty swoich wierzytelności. Dokonując oceny, zaproponowanego przez Beneficjenta, prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki WFOŚiGW kieruje się wewnętrznymi procedurami, które zostały opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami udzielania dofinansowania ze środków Funduszu. Zgodnie z nimi udzielenie dofinansowania i jego wysokość uzależnione jest m.in. od właściwego prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczek i ewentualnych zwrotów dotacji. 

Czytaj więcej: W trosce o prawidłowe zabezpieczenia preferencyjnej pożyczki WFOŚiGW

grudzień 2011

PORADNIK DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

14 lipca 2009 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę ustanawiającą długoterminowy plan oczyszczania terytorium Polski z azbestu. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, utrzymuje cele przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski tj.:

Czytaj więcej: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób...