opracowania – raporty – analizy ekspertów Funduszu

czerwiec 2012

Sprzęt potrzebny nie tylko strażakom

Czerwony ciężarowy samochód z błyskającymi niebieskimi lampami jadący szybko na sygnale przez miasto wzbudza zawsze zainteresowanie i zaciekawienie. Widząc go przychodzi nam zwykle na myśl, że gdzieś wybuchł pożar i strażacy śpieszą by go ugasić. 

Czytaj więcej: Finansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia dla jednostek Państwowej oraz Ochotniczych Straży...

czerwiec 2012

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udziela dofinansowania na realizację celów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w oparciu o plan finansowy zgodnie z: 

Czytaj więcej: Dofinansowanie przez Fundusz zadań dotyczących gospodarki wodnej i ochrony wód. Nowe zasady,...

czerwiec 2012

Ponad dwadzieścia lat temu, a więc stosunkowo niedawno, Polska stała się demokratycznym państwem opartym na gospodarce wolnorynkowej, której fundamentem jest wolna konkurencja, współzawodnictwo podmiotów rynkowych w zawieraniu transakcji poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej w celu realizacji swoich interesów.

Czytaj więcej: Kiedy możliwa jest pomoc publiczna dla inwestycji środowiskowych?

czerwiec 2012

Województwo śląskie położone jest na południu Polski nad górną Wisłą, Odrą i Wartą. Geomorfologicznie leży na Wyżynie Śląskiej, części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej oraz Beskidów. Liczne dopływy głównych rzek Polski są bogactwem wodnym regionu, ale bywa też że jest to żywioł niszczący tereny zamieszkałe. Przykładem potwierdzającym tą tezę była powódź w 2010 r. W ramach pomocy przy likwidacji szkód powodziowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił w 2010 r. dotacji na łączną kwotę ok. 27 mln zł.

Czytaj więcej: Czy małe elektrownie wodne ochronią przed powodzią?

marzec 2012

I.

Rolnictwo to jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo to również sektor gospodarki mający największy wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. W związku z tym, że tak jak w pozostałych gałęziach związanych z produkcją dąży się do maksymalizacji efektu końcowego czyli produkcji maksymalnej ilości płodów z danego obszaru, konieczne jest zastosowania odpowiednich zabiegów zapobiegających zmianą struktury gleby i jej wyjałowieniu. Jednym z takich zabiegów jest prowadzenie okresowego wapnowania gleby. 

Czytaj więcej: Finansowanie wapnowania gleb ze środków WFOŚiGW w Katowicach

marzec 2012

Energetyka jądrowa jest niewątpliwie jednym z gorących tematów od wielu lat. Próby przekonania i oswojenia społeczeństwa z planami budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu w latach 1972 - 1986 przerwała katastrofa w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 roku. Z pewnością dla wielu przeciwników budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce był to dobry moment, aby zwrócić oczy świata na negatywny wpływ energetyki jądrowej na ludzi i środowisko. Tylko niewiele osób usiłowało poznać rzeczywiste przyczyny i rozmiary tej katastrofy. Stosunki polityczne jakie panowały w owym czasie w krajach byłego ZSRR nie ułatwiały dojścia prawdy i ustalenia rzeczywistego obszaru skażenia. Organizacje antynuklearne wykorzystywały jak najbardziej niekorzystne i niepotwierdzone informacje, podając do wiadomości publicznej maksymalne liczby możliwych ofiar. W rzeczywistości jak podaje prof. Jaworowski, wieloletni przewodniczący polskiej delegacji w Komitecie Naukowym ONZ do Skutków Promieniowania, łączna liczba dotychczasowych zgonów, które można przypisać skutkom promieniowania wywołanego awarią w Czarnobylu wynosi około 50 [1].

Czytaj więcej: Energia jądrowa - za czy przeciw?

marzec 2012

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowuje zadania zgodne z „Listą przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rok 2012”. Z zakresu ochrony atmosfery są to zadania polegające na zmniejszeniu emisji pyłowo – gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji” oraz zastosowaniu odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. W szczególności polegają one na:

Czytaj więcej: Jak i za ile chronić powietrze?