opracowania – raporty – analizy ekspertów Funduszu

październik 2012

Bomba ekologiczna – co to jest ?

Bomba ekologiczna to określenie które szczególnie często można usłyszeć w lub przeczytać w mediach na przestrzeni ostatnich lat. Określenie takie zostało zastosowane dla obiektów lub obszarów stwarzających poważne zagrożenie dla środowiska. Początkowo na listę bomb ekologicznych tworzoną wspólnie przez Głównego Inspektora Ochrony środowiska oraz NFOŚiGW miały trafić obiekty, dla których nie można ustalić właściciela lub których właścicielem jest Skarb Państwa. Później jednak listę tę rozszerzono o przedsiębiorców z problemami ekologicznymi o dużej skali potencjalnego oddziaływania na środowisko, których rozwiązanie przekracza ich możliwości finansowe. Na terenie województwa śląskiego do kategorii bomb ekologicznych zakwalifikowano 6 obiektów:

Czytaj więcej: Bomby ekologiczne w województwie śląskim – początek końca

październik 2012

W opublikowanym niedawno przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) raporcie „Perspektywy dotyczące środowiska naturalnego do roku 2050. Konsekwencje braku podjęcia działań” przedstawiono ostatnie prognozy trendów społeczno-gospodarczych do 2050 roku oraz ich skutki dla czterech kluczowych obszarów, takich jak: zmiana klimatu, różnorodność biologiczna, woda oraz zdrowotne skutki zanieczyszczenia środowiska. Przewiduje się, że pomimo niedawnego kryzysu gospodarczego, gospodarka światowa w 2050 roku będzie prawie czterokrotnie większa od dzisiejszej. Wzrostowi poziomu życia będzie towarzyszyć rosnące zapotrzebowanie na energię, żywność i zasoby naturalne. Niestety w znaczącym stopniu zwiększy się również zanieczyszczenie środowiska.

Czytaj więcej: Eko-Wieści ze świata… Główne przyczyny umieralności spowodowane czynnikami środowiskowymi

październik 2012

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udziela dofinansowania na zakres związany z ochroną środowiska wykorzystując do tego celu środki publiczne, pozyskane w głównej mierze z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Mając na uwadze powyższe Fundusz zobligowany jest każdorazowo do sprawdzania czy udzielone wsparcie podlega przepisom o pomocy publicznej i czy spełnia określone w tych przepisach kryteria. 

Czytaj więcej: Pomoc publiczna – obowiązujące przepisy, nadchodzące zmiany

październik 2012

Od dłuższego czasu słowo ekologia stało się nieodłącznym elementem naszego słownika. Używamy go w bardzo szerokim kontekście znaczeniowym, często w sposób potoczny i nieprecyzyjny. Wywodzi się ono z języka greckiego i oznacza naukę o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmującą się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. 

Czytaj więcej: Praktyczny wymiar ekologii

październik 2012

Każdy obiekt mieszkalny lub użyteczności publicznej musi mieć rozwiązany problem odprowadzenia ścieków. W większych skupiskach ludności, gdzie funkcjonuje rozwinięta infrastruktura, ścieki z wewnętrznych instalacji odprowadzane są do kanalizacji zbiorczej. Odmienne rozwiązania stosuje się w przypadku zabudowy rozproszonej: małego osiedla na peryferiach miasta, rozproszonych zabudowań położonych na terenach wiejskich, pensjonatów i hoteli położonych w odosobnieniu. 

Czytaj więcej: Dla kogo przydomowe oczyszczalnie ścieków?

październik 2012

Dookoła słyszymy najróżniejsze skróty RPO, POIG, POIiŚ, ale czy zastanawialiśmy się co właściwie oznaczają i co się za nimi kryje? Bez względu na to czy potrafimy rozszyfrować dany skrót czy nie, cel wszystkich programów unijnych, które ukrywają się pod danym skrótem jest wspólny- dążyć do jak największego rozwoju naszego kraju we wszystkich możliwych kierunkach.

Czytaj więcej: Po co nam ten „POIiŚ”?

październik 2012

Jak uzyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na przedsięwzięcia z zakresu ochrony atmosfery? Inwestor, realizujący przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska, może uzyskać wsparcie ze środków Funduszu, jeżeli zadanie jest zgodne z „Listą przedsięwzięć planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” w danym roku. Informacje o możliwej formie, wysokości oraz warunkach dofinansowania zawarte są w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach”.

Czytaj więcej: Pieniądze na czyste powietrze