opracowania – raporty – analizy ekspertów Funduszu

lipiec 2014

Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii jest jednym z celów strategicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konsekwentnie realizowanym od początku jego istnienia. Fundusz w swojej ofercie ma instrumenty finansowe wspierające działania ograniczające energochłonność budynków, bo to właśnie budynki (a nie przemysł jak często myślimy) konsumują 40% energii zużywanej w skali całej Unii Europejskiej. Dofinansowaniem WFOŚiGW objęta jest budowa obiektów użyteczności publicznej o niemal zerowym zużyciu energii przez jednostki sektora finansów publicznych, a także budowa obiektów energooszczędnych przez osoby fizyczne. 

Czytaj więcej: Linia kredytowa „DOM ENERGOOSZCZĘDNY”

lipiec 2014

Podstawowym sposobem ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczenia zużycia surowców naturalnych oraz surowców energetycznych jest znany praktycznie każdemu tzw. recykling. Hasło to używane było już od dawna a z pewnością zyskało jeszcze bardziej na znaczeniu z chwilą wprowadzenia w naszym kraju połowie 2013 roku nowego podejścia w sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi. Kolosalny wpływ miało też narzucenie przepisów UE zgodnie z którymi musi zostać ograniczona drastycznie ilość odpadów komunalnych podlegających unieszkodliwieniu przez składowanie na składowiskach odpadów. 

Czytaj więcej: Recykling tworzyw sztucznych

lipiec 2014

Woda jest kluczowym dla ludzkości zasobem naturalnym, źródłem i czynnikiem wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Woda jest również zasadniczym elementem naturalnych ekosystemów i regulacji klimatu. Spojrzenie Wspólnot Europejskich na gospodarkę wodną oraz na wodę i jej jakość zmieniło się w 2000 r. po ustanowieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jej głównym celem jest ochrona wód dla przyszłych pokoleń. Celem operacyjnym jest osiągniecie do 2015 roku dobrego stanu wód, czyli stanu jak najmniej zakłóconego działalnością człowieka.

Czytaj więcej: Rola WFOŚiGW w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej w nowej perspektywie

wrzesień 2013

Produktem, który nierozerwalnie towarzyszy procesowi oczyszczania ścieków są osady ściekowe. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych stanowi integralną część technologiczną każdej oczyszczalni ścieków. Finansowanie zadań związanych z osadami ściekowymi powinno więc stanowić element finansowania gospodarki wodno-ściekowej. Krajowa gospodarka wodno-ściekowa, w tym gospodarka osadami ściekowymi rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. 

Czytaj więcej: Trudny problem z osadami ściekowymi

wrzesień 2013

Na dzień dzisiejszy budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. Sektor ten stale się rozwija, co prowadzi do dalszego wzrostu zużycia energii. Odpowiedzą Parlamentu Europejskiego i Rady na ten stan było uchwalanie na przestrzeni ostatnich lat dyrektyw związanych z poprawą efektywności energetycznej w budownictwie, kolejno takich jak: 2004/8/WE, 2006/32/WE, 2009/28/WE, 2009/125/WE, 2010/30/UE oraz finalnie 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 

Czytaj więcej: Historia i przyszłość niskoenergetycznych budynków

wrzesień 2013

Wreszcie jest okazja na zrobienie miejsca w piwnicy czy garażu usuwając starą lodówkę czy pralkę a przy okazji starego radia, części samochodowych, pojemników z resztkami farb, przeterminowanych środków czystości, zużytych świetlówek czy przeterminowanych leków. Po zebraniu takiej sterty niepotrzebnych rzeczy stajemy przed zasadniczym problemem - co z tym wszystkim zrobić. Owszem można by zaczekać na akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych i wystawiane na krótki okres kontenery no ale to będzie dopiero za tydzień a może nawet za miesiąc. A nam zależy żeby tej sterty rupieci pozbyć się szybko i bezproblemowo. Niestety jak do tej pory w większości przypadków „normalnym” sposobem postępowania z tego typu odpadami było umieszczanie ich wraz z innymi odpadami komunalnymi. 

Czytaj więcej: Jak pozbyć się niewygodnych odpadów ze swojego mieszkania?

wrzesień 2013

Prawidłowa gospodarka odpadami jest zadaniem trudnym i wymagającym dużej wiedzy na temat obowiązujących przepisów oraz znajomości zagadnień związanych z możliwościami recyklingu lub utylizacji danego rodzaju odpadów. Działania w zakresie ochrony środowiska przed zagrożeniami powodowanymi przez odpady rozpoczynają się od zapobiegania powstawaniu odpadów oraz redukcji ich ilości. [1]

Czytaj więcej: Odpady medyczne – sposoby postępowania