Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2020.

UWAGA

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2020 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

  • dla gminy – 11,25 zł,
  • dla powiatu – 2,67 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2021 poz. 510).

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłatę należy dokonać w terminie do 16 sierpnia 2021 roku na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w BGK nr: 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002.

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik do sprawozdania OŚ-4g dla gmin
  2. Załącznik do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów
  3. Obwieszczenie Ministra Klimatu