Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2019.

UWAGA!

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminny lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2019 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

  • dla gminy – 9,92 zł,
  • dla powiatu – 2,36 zł

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca (M.P. 2020 poz. 408).

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłatę należy dokonać w terminie do 17 sierpnia 2020 roku na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w BGK nr: 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002.

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik do sprawozdania OŚ-4g dla gmin.
  2. Załącznik do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów.
  3. Obwieszczenie Ministra Klimatu.