Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Na zaproszenie Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach – Tomasz Bednarek – Prezes WFOŚiGW w Katowicach wziął udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.Spotkanie odbyło się 9 maja 2019r. Obrady WRDS opiewały m.in. wokół problemów występowania niskiej emisji w województwie śląskim oraz systemowych rozwiązań walki ze smogiem. Podczas dyskusji - Prezes Funduszu szczegółowo omówił narzędzia wsparcia walki ze smogiem i niską emisją w naszym regionie, w tym przede wszystkim możliwości dofinansowań na wymianę starych pieców w gospodarstwach domowych mieszkańców województwa. Prezes WFOŚiGW przedstawił również stan realizacji Programu Czyste powietrze w województwie śląskim oraz stanowisko Funduszu ws. propozycji Rady w zakresie ewentualnych zmian w programie.

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019!

My Doradzamy - Ty oszczędzasz! Projekt Doradztwa Energetycznego w województwie śląskim

Termin: 10 maja 2019 roku, godz. 08:00 - 15:00; Miejsce: WFOŚiGW w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2

Dziś, 29 kwietnia 2019 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania ze środków oferowanych w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Celem konferencji było promowanie działania 1.7 POIiŚ na lata 2014-2020 jako znaczącego źródła pozyskania środków na dofinansowanie projektów dotyczących likwidacji niskiej emisji i upowszechnienie wiedzy o działaniu oraz o zasadach i trybie udzielania wsparcia. Ekspert zaprezentował zasady i tryb ubiegania się o wsparcie, wskazując główne wymagania konieczne do spełnienia oraz metodykę wypełniania wniosku o dofinansowanie. Konferencja stanowiła również forum do udzielenia szczegółowych wyjaśnień w ramach konsultacji przy stolikach eksperckich.

Konkurs „Zielona Pracownia’2019” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.

Na konkurs Zielona pracownia_projekt'2019 wpłynęły 184 zgłoszenia. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, jednak z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Wczoraj, tj. 26 lutego 2019 roku, w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego. Przed siedzibą Muzeum odbyła się prezentacja pojazdów pożarniczych zakupionych w 2018r. dla jednostek PSP oraz OSP województwa śląskiego.