Przeciwdziałanie niskiej emisji - nowa oferta Funduszu  dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. 

- Od wielu lat dostrzegamy problem niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć – powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że pilotażowy Program, który skierowany jest do osób fizycznych, uzupełni dotychczasową ofertę Funduszu.

Czytaj więcej: Przeciwdziałanie niskiej emisji - nowa oferta Funduszu dla osób fizycznych

Forum

Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wziął udział w VIII Śląskim Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości trwającym w Katowicach. W ramach przedsięwzięcia programowego - "Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast" temat konferencji obejmował także: "Wymogi techniczne i technologie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej". Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczestników w dążeniu do uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, dzięki wdrażaniu programu termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Czytaj więcej: Rewitalizacja miast tematem konferencji w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2015.

Czytaj więcej: Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

EkoAktywni

Od 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyłania liderów organizacji o zasięgu działania regionalnym i ponadregionalnym prowadzących najciekawsze i niekonwencjonalne działania związane z budzeniem i utrwalaniem świadomości ekologicznej. - Nagradzamy organizacje, które działają na rzecz ochrony środowiska ucząc m.in. najmłodszych ekologicznych zachowań. Wierzę w sens takiej edukacji, świadome dzieci będą wpływać na postawy dorosłych, swoich rodziców i dziadków – powiedział Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Czytaj więcej: 13 laureatów konkursu EkoAktywni 2016

Obóz ZHP

Trwają przygotowania do wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowanie w wysokości 660 tysięcy złotych na zadanie pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna na obozach harcerskich w 2016 r.”  - Wnioskodawca zamierza zorganizować wakacyjne obozy, w których weźmie udział 6 tysięcy dzieci z terenu województwa śląskiego – poinformował prezes Funduszu Andrzej Pilot. Dodał, że z przyznanego dofinansowania skorzysta prawie 3 tysiące 900 dzieci.

Czytaj więcej: 660 tysięcy złotych dotacji na obozy harcerskie

Dziennikarze w Beskidach

Przebudowie drzewostanów świerkowych w lasach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego poświęcona była sesja terenowa z udziałem dziennikarzy. Spotkanie zostało zorganizowane przez katowicką dyrekcję Lasów Państwowych oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dyrektor RDLP w Katowicach – Kazimierz Szabla, wyjaśnił zebranym przyczyny rozpadu monokultur świerkowych oraz zaprezentował etapy, metody oraz możliwości jakimi dysponują leśnicy w tej trwającej już ponad dekadę niełatwej walce o górskie lasy. O sporze w sprawie Puszczy Białowieskiej dyskutował z dziennikarzami prof. dr hab. Jerzy Starzyk, członek Rady Naukowej Leśnictwa (organu doradczego Prezesa Rady Ministrów), od lat wspierający beskidzkich leśników w ich zmaganiach z kornikiem. 

Czytaj więcej: Dziennikarze w Beskidach

Spotkanie z Ministrem Środowiska Landu Nadrenii Północnej-Westfalii

Agnieszka Kostempska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wzięła udział w spotkaniu, w którym uczestniczyli Johannes Remmel, Minister Środowiska Landu Nadrenii Północnej Westfalii oraz niemieccy przedsiębiorcy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń naszych krajów i regionów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Briefing zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Czytaj więcej: Spotkanie z Ministrem Środowiska Landu Nadrenii Północnej-Westfalii

Zielone... szkoły

W dniu 25.05.2016 Zarząd Funduszu podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych wyjazdów dzieci na tzw. zielone szkoły. Do tej pory skorzystały z tej formy dofinansowania 84 organy prowadzące placówki oświatowe, a kwota przeznaczona na wyjazd ponad 13 000 dzieci to 2.928.000,00 zł.

Czytaj więcej: Zielone... szkoły

Żywiec

List intencyjny dotyczący współpracy na rzecz ochrony powietrza i prosumenckiej energetyki podpisany został w czwartek 9 czerwca w Żywcu. Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali wspólną realizację zadań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji i zarządzania zrównoważoną energią. „Przyjęte założenia współpracy mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery, co będzie miało bezpośredni wpływ na zdrowie i życie mieszkańców oraz jakość środowiska w Powiecie Żywieckim” – napisano w liście intencyjnym.

Czytaj więcej: W Żywcu podpisano porozumienie na rzecz ochrony powietrza

Prezes Funduszu członkiem zespołu antysmogowego

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa wręczył nominacje członkom Zespołu Roboczego ds. ograniczania niskiej emisji. W jego skład wchodzi 35 osób - przedstawicieli samorządów, instytutów naukowych, uczelni wyższych oraz administracji rządowej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentuje Prezes Zarządu Andrzej Pilot.

Czytaj więcej: Prezes Funduszu członkiem zespołu antysmogowego